1. KHÓA HỌC KÈM

*Phí học một giờ cho một học sinh
** Ở cấp 5, nhóm tối đa 5 học sinh

2. GIA SƯ

* Phí học một giờ cho một học sinh.

** Ở cấp 5, nhóm tối đa 5 học sinh.

3. KHÓA TIẾNG PHÁP NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ (FLE)

*Phí học một giờ cho một học sinh.

4. KHÓA TIẾNG VIỆT

*Phí học một giờ cho một học sinh.